วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550

การควบคุมคุณภาพ1. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

ในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสาร (Information Era) จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนใช้ช่วยในการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งในยุคปัจจุบันจะต้องอาศัยความรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง การตัดสินใจที่ล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเสียโอกาสมากมายตลอดจนใช้ในการแก้ปัญหาในระดับชาติสารสนเทศในความเข้าใจของคนทั่วไปอาจหมายถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ในความ
เป็นจริงสารสนเทศมีมานานแล้ว แต่ในอดีตไม่มีใครให้ความสำคัญในการนำมาใช้ประโยชน์จนกระทั่งมีวัฒนาการของอีเลกทรอนิกส์ระบบอนาลอก และดิจิตอล ทำให้สารสนเทศถูกเรียบเรียงให้เป็นระบบ มีการประมวลผล ถูกเผยแพร่มากขึ้นและกระจายตัวง่ายขึ้น


อ้างอิงจาก
www.arc.dusit.ac.th/be/pdf/8/01.pdf2. การาควยคุมคุณภาพ

หลังจากที่มีการปฏิรูปอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Clarion ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญหน้ากับความต้องการที่มากขึ้นทุกด้านของตลาดรวมทั้งด้านคุณภาพและต้นทุน ดังนั้น เราจึงต้องสร้างระบบควบคุมคุณภาพขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นและเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ ขณะนี้ เรากำลังดำเนินการเพื่อให้ระบบของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/TS16949 และ ISO9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้กำหนดระบบควบคุมคุณภาพสำหรับธุรกิจยานยนต์โดยเฉพาะ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเรา เราได้รับการร้องขอให้มีการรับรองมาตรฐานนี้ทั้งจากผู้ผลิตรถจากต่างประเทศ และจากผู้ผลิตรถในประเทศเองด้วย ในกลุ่มบริษัท Clarion เองมีอยู่ 4 บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ เรากำลังพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ซัพพลายเออร์ไปจนถึงตัวบริษัทของเราเอง รวมทั้งซัพพลายเชนทั่วโลก เราสร้างระบบและทำการปรับเปลี่ยนต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีจุดประสงค์ในการ “รักษาและเพิ่มพูนความมั่นใจและความพึงพอใจของลูกค้า”

อ้างอิงจาก
www.clarion.com/th/th/tech/quality/control/index.html - 12k

2. ตวามหมายของคำว่าคุณภาพ


คำว่า “คุณภาพ (Quality)” สามารถกำหนดนิยามได้หลายแนวทาง คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าคุณภาพเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งความหมายนี้จะใกล้เคียงกับที่นิยามไว้ในระบบบริหารคุณภาพ ที่ระบุว่า “คุณภาพ” คือ ระดับของการบรรลุถึงข้อกำหนดหรือความต้องการของกลุ่มลักษณะจำเพาะภายในตัว คำจำกัดความนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความตระหนักถึงคุณภาพ ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันคุณภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในผู้บริโภคระดับบุคคลและระดับองค์กร ดังนั้นความเข้าใจ ความตระหนักและการปรับปรุงคุณภาพถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก

อ้างอิงจาก

http://www.dip.go.th/apecibiz/resource/8/production_chap5.p


4. การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีแผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ ที่ใช้สำหรับการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ "หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต" หรือ GMP (Good Manufacturing Practices) และการรับรองระบบ "การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม" หรือ HACCP (Hazard Analysis and Crittical Control Point) ซึ่งการควบคุมคุณภาพนี้ยังได้ทำกลับไปจนถึงต้นทางได้แก่ การตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของ Supplier ผู้ขายวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และวัสดุต่างๆ เหล่านั้นให้แก่บริษัทฯ

อ้างอิงจาก
www.farmhouse.co.th/th/company/qualityControl.htm - 13k

5. การควบคุมคุณภาพสำหรับนักบริหาร

การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา เป็นหนังสือที่อธิบายการบริหารในมุมกว้าง เนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนๆ เริ่มด้วย การวางแผนเบื้องต้น ในการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ, วิธีการตรวจสอบคุณภาพ, เครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพเชิงเศรษฐศาสตร์, ปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ, ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดระดับคุณภาพที่ต้องการผลิต, ความสัมพันธ์กับผู้ขาย ซึ่งเป็นแนวหน้าที่จะเชื่อมโยงกับลูกค้า, การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็นจากลูกค้า แล้วนำมาปรับปรุง


อ้างอิงจาก
www.technic.in.th/books/686018.html - 11k